Takprosjektet

Stallen Norsk Fjordhestgard held til i, er eit gammalt kyr- og grisefjøs. I 1988, tre år etter at Gloppeneventyret hadde starta, gjekk ei samling hesteinteresserte bygdefolk saman for å skape eit felles område for alle som dreiv med hest - og til slutt stod stallen klar med 4 stallavdelingar, salrom i den tidlegare siloen og vaskespilt i det som ein gong var mjølkerommet. Garden har frå starten av vore ein dugnadsstall, og låvebrua var då som no fylt med foreldre, hestekarar og oppstallørar som sette seg ned for ein kopp kaffi og ein god prat.

Men fjøsen er bygd med eternittplater på taket, og desse platene er etter kvart blitt så dårlege at det medfører risiko for alle som ferdast eller har arbeidsplassen sin på Norsk Fjordhestgard. Takrennene blir fulle av eternittfliser som renn av taket, det blir støv og skit på loftet - med asbest i, vi får vasslekkasjar som øydelegg taket inne i kantina, i yttergangen, på toaletta og på kontoret. I det heile er det ikkje noko særleg helsefremjande - og heller ikkje særleg fint å sjå på. 

Difor startar vi igjen ein spleis, for å sjå om vi kan greie å samle inn nok pengar til å gjere noko med det. Målet er ambisiøst, men ein har igjen for det i framtida - all den tid ein ønskjer å ha Norsk Fjordhestgard som eit aktivt og flott tilbod i Breim og Gloppen.